Usługi Produkcja wykrojników na zlecenie

Wysokiej klasy płaskie wykrojniki introligatorskie przygotowywane są przez wykwalifikowanych specjalistów.

Korzystając z nowoczesnego sprzętu maszynowego, potrzebnego do wykonywania skomplikowanych kształtów i elementów, uzyskiwane są formy zapewniające powtarzalność.

Do oprawiania wykrojników używane są najwyższej klasy materiały. Do produkcji stosowane są noże o grubości od 1,5 pt. do 4 pt. i wysokości od 12 do 40 mm.

Doświadczenie i rozwój

 • Po­sia­da­my 20-let­nie do­świad­cze­nie w wy­ko­ny­wa­niu wy­kroj­ni­ków dla bran­ży po­li­gra­ficz­nej i prze­my­słu prze­twór­cze­go
 • Wy­ko­nu­je­my po­nad 6000 na­rzę­dzi rocz­nie
 • Współ­pra­cu­je­my na sta­łe z po­nad 50 klien­ta­mi – dru­kar­nia­mi, pro­du­cen­ta­mi stan­dów, oraz pro­du­cen­ta­mi z bran­ży prze­twór­czej
 • Po­sia­da­my ze­spół do­świad­czo­nych pro­jek­tan­tów, kon­struk­to­rów i me­cha­ni­ków pre­cy­zyj­nych

Co oferujemy naszym Klientom?

 • projektowanie konstrukcji
 • doradztwo z zakresu technologii i materiałów
 • wykonywanie prototypów z materiałów nakładowych
 • precyzję i poprawność odwzorowania projektu
 • trwałe narzędzia pozwalające na wielosezonowe użytkowanie
 • funkcjonalność nawet do 1 mln uderzeń
 • wsparcie przy instalacji przyrządu na prasach i automatach sztancujących
 • terminowość wykonania
 • dostawy w systemie just-in-time

Produkujemy i dostarczamy

 • wykrojniki introligatorskie płaskie do wszystkich typów maszyn sztancujących, pras i tygli
 • formy na sekcje wypychająco-oczyszczające
 • sekcje rozdzielające użytki
 • narzędzia do wykrawania kartonu, tektury, folii, tworzyw sztucznych, gąbki, skóry, gumy itp.
 • wyposażenie do wykrojników, m.in. pertinaksy, kontrbigi oraz tłoczniki, w tym również tłoczniki Braile’a
 • stemple do formowania pudełek typu rigid-box

Specjalizujemy się w wykrojnikach do puzzli.